slider_header2

Warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne
Biuro podróży LORI (dalej: biuro) świadczy usługi zakwaterowania jako pośrednik lub przedstawiciel prywatnych wynajmujących na podstawie umowy zawartej w imieniu i na rzecz wynajmującego pomiędzy agencją a każdym indywidualnym wynajmującym.
Niniejsze warunki handlowe stanowią prawne zobowiązanie dla agencji i klienta jako usługobiorcy.
Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi warunkami przed dokonaniem rezerwacji.
Wpłacając zaliczkę lub pełną kwotę za uzgodnione zakwaterowanie, klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i całkowicie się z nimi zgadza.

2. Rezerwacja
Rezerwacja noclegu jest możliwa po wpłacie 30% kwoty za umówiony nocleg.
Podstawą rezerwacji noclegu jest korespondencja mailowa pomiędzy agencją a klientem. Gdy klient zdecyduje się na rezerwację, agencja przesyła mu szczegóły dotyczące wpłaty zaliczki.
Przedpłata jest możliwa tylko przelewem bankowym. Wszelkie koszty przelewu z banku nadawcy ponosi klient.
Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w ciągu 2 dni (o ile nie określono inaczej) od otrzymania informacji o płatności, aby rezerwacja była ważna. Po otrzymaniu wpłaty agencja przesyła klientowi elektroniczne potwierdzenie rezerwacji oraz fakturę do zapłaty pozostałej części rezerwacji oraz inne informacje od wynajmującego.
Pozostała kwota jest wypłacana bezpośrednio wynajmującemu gotówką w dniu przyjazdu. Wejście do obiektu noclegowego możliwe jest po godzinie 14.00 pierwszego dnia zarezerwowanego noclegu a wyjście z obiektu do godziny 10.00 ostatniego dnia zarezerwowanego noclegu

3. Opłata klimatyczna
Zgodnie z Ustawą o podatku klimatycznym Republiki Chorwacji klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej w tym samym czasie, co opłacenie usługi zakwaterowania.
Opłata klimatyczna przewidziana w ustawie o podatku klimatycznym Republiki Chorwacji wynosi 7,00 HRK za osobę za dzień dla dorosłych. Dla osób w wieku 12-18 lat opłata klimatyczna jest obniżona o 50%, a osoby do lat 12 nie płacą opłaty klimatycznej. Niektóre miejscowości w Chorwacji mają mniejsze kwoty opłaty klimatycznej (w zależności od kategoryzacji miejsca turystycznego) Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę (o ile nie zaznaczono inaczej) i jest płacona bezpośrednio właścicielowi.

4. Cena usługi
Cena za każdy obiekt noclegowy jest podana w cenniku na stronie prezentacyjnej danego obiektu. Cena dotyczy noclegu w obiekcie noclegowym i zawiera zużycie wody, el. energia, gaz, naczynia kuchenne, pościel, ręczniki, jedno miejsce parkingowe, klimatyzacja, sprzątanie końcowe Pościel i ręczniki zmieniane są raz w tygodniu. Klient zobowiązany jest do posprzątania obiektu noclegowego pomimo faktu, że sprzątanie końcowe nie jest pobierane.
W niektórych obiektach niektóre usługi są płatne osobno (np. Klimatyzacja, parking …) iw takim przypadku jest to zaznaczone na stronie prezentacyjnej obiektu. Wszystkie możliwe usługi dodatkowe są opłacane bezpośrednio wynajmującemu.
Cena usługi nie obejmuje żadnego ubezpieczenia od osób i rzeczy.
Ceny prezentowane na stronie agencji są oparte na umowie z wynajmującymi i nie muszą odpowiadać cenom publikowanym w cennikach w obiekcie, w którym mieszka klient. Wszelkie różnice w cenie nie mogą być przedmiotem reklamacji. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Dla klientów, którzy wpłacili już zaliczkę lub całą kwotę za rezerwację agencja gwarantuje ustalone ceny.

5. Anulowanie i zmiana rezerwacji
Anulowanie przez klienta jest możliwe drogą mailową.

W przypadku rezygnacji agencja pobiera następujące opłaty za anulowanie:

0% kwoty zarezerwowanego noclegu, jeżeli rezygnacja nastąpi 60 lub więcej dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi

30% kwoty zarezerwowanego noclegu, jeśli rezygnacja nastąpi na 59 dni lub mniej przed rozpoczęciem korzystania z usługi

100% kwoty zarezerwowanego zakwaterowania, jeżeli gość nie pojawi się w obiekcie noclegowym do godziny 24.00 pierwszego dnia zarezerwowanego zakwaterowania i nie odwoła rezerwacji ani nie powiadomi agencji o opóźnieniu lub zmianie terminu przyjazdu.

Zmiana rezerwacji jest możliwa pod warunkiem wyznaczenia odpowiednich terminów nowej rezerwacji, pod warunkiem, że skrócenie dnia pobytu nie zmniejsza kwoty rezerwacji poprzedniej, aw przypadku wydłużenia dnia pobytu cena wzrasta zgodnie z cennikiem. W przypadku przyjazdu większej liczby osób niż przewiduje obiekt noclegowy lub przywiezienia zwierzęcia, klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania agencji, a agencja poinformuje klienta po uzgodnieniu z wynajmującym, czy jest to możliwe, a jeśli tak, na jakich warunkach.

6. Obowiązki agencji
obowiązkiem agencji jest dbanie o realizację umówionych usług, praw i interesów klienta zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce, a tym samym odpowiedzialność wobec klienta w przypadku niewykonania usługi lub części usługi. Agencja wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność spowodowaną siłą wyższą (np. Poważne warunki pogodowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, zamieszki, śmierć lub poważna choroba właściciela lub członków jego najbliższej rodziny).

7. Obowiązki klienta
Klient jest zobowiązany do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Republiki Chorwacji, przestrzegania wszystkich przepisów i zwyczajów kraju, który odwiedza oraz do współpracy z agencją w dobrej wierze. Za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie noclegowym klient jest zobowiązany do pełnej rekompensaty właścicielowi. Klientowi przysługuje reklamacja i odszkodowanie za niewykonane usługi, które zapłacił. Wszelkie reklamacje załatwiamy na miejscu. Kolejne reklamacje nie są akceptowane.
Jeśli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia, sąd w Szybeniku ma jurysdykcję zgodnie z prawem Republiki Chorwacji.

8. Transfer
Transfer do obiektów noclegowych iz powrotem znajdujących się na wyspach (domki rybackie) organizuje najemca własną lub wynajętą łodzią, a agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub inne
kłopoty, które są możliwe ze względu na specyficzne warunki w jakich odbywa się tego typu usługa (kłopoty pogodowe na morzu).
Ponadto agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeśli klient domu rybackiego wynajmuje motorówkę od najemcy. Usługi te, tj. Transfer i wynajem łodzi, klient płaci bezpośrednio wynajmującemu, a agencja prezentuje je na swojej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych.

9. Ochrona danych osobowych
Klient dobrowolnie podaje dane osobowe. Dane osobowe są niezbędne do realizacji żądanych usług. Te same dane będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji między agencją a wynajmującym. Agencja zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych klienta osobom trzecim.