slider_header2

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
Cestovní agentura LORI (dále jen: agentura) poskytuje ubytovací služby jako zprostředkovatel nebo zástupce soukromých pronajímatelů na základě smlouvy jménem a na účet pronajímatele uzavřené mezi agenturou a každým jednotlivým pronajímatelem.
Tyto obchodní podmínky představují právní závazek pro agenturu a pro klienta jako uživatele služby.
Před rezervací ubytování je klient povinen přečíst si tyto podmínky.
Zaplacením zálohy nebo celé částky za sjednané ubytování klient potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a že s nimi plně souhlasí.

2. Rezervace
Rezervace ubytování je možná po zaplacení 30% z částky za sjednané ubytování.
Základem pro rezervaci ubytování je korespondence prostřednictvím e-mailu mezi agenturou a klientem. Poté, co se klient rozhodne provést rezervaci, agentura mu zašle údaje o zálohové platbě.
Záloha je možná pouze bankovním převodem. Veškeré náklady na převod peněz z banky odesílatele nese klient.
Aby byla rezervace platná, je klient povinen zaplatit částku zálohy do 2 dnů (pokud není uvedeno jinak) od obdržení platebních údajů. Po obdržení platby agentura zašle klientovi elektronické potvrzení rezervace, stejně jako fakturu za zaplacení zbytku rezervace a další informace od pronajímatele.
Zbývající částka se vyplácí přímo pronajímateli v hotovosti v den příjezdu. Vstup do ubytovacího zařízení je možný po 14,00 h prvního dne rezervovaného ubytování a výstup z objektu je do 10,00 h posledního dne rezervovaného ubytování

3. Turistická daň
Podle zákona o pobytové dani Chorvatské republiky je klient povinen zaplatit pobytovou daň současně s platbou za ubytovací službu.
Pobytová taxa předepsaná zákonem o pobytové dani Chorvatské republiky je 7,00 HRK na osobu a den pro dospělé. U osob ve věku 12-18 let se pobytová daň snižuje o 50% a osoby do 12 let pobytovou daň neplatí. Některá místa v Chorvatsku mají menší částku za pobytovou daň (v závislosti na kategorizaci turistického místa). Pobytová taxa není zahrnuta v ceně (není-li uvedeno jinak) a platí se přímo pronajímateli.

4. Cena služby
Cena za každé ubytovací zařízení je uvedena v ceníku na prezentační stránce konkrétního zařízení. Cena se vztahuje na noc v objektu a zahrnuje spotřebu vody, el. energie, plyn, kuchyňské nádobí, ložní prádlo, ručníky, jedno parkovací místo, klimatizace a závěrečný úklid. Ložní prádlo a ručníky se mění jednou týdně. Klient je povinen uklidit ubytovací zařízení, přestože není účtován závěrečný úklid.
V některých zařízeních jsou některé služby účtovány zvlášť (např. Klimatizace, parkování …) a v takovém případě je to uvedeno na prezentační stránce zařízení. Všechny možné doplňkové služby se platí přímo pronajímateli.
V ceně služby není zahrnuto žádné pojištění osob a věcí.
Ceny uvedené na webových stránkách agentury vycházejí ze smlouvy s pronajímateli a nemusí odpovídat cenám zveřejněným na cenících v objektu, kde má klient bydliště. Jakýkoli rozdíl v ceně nemůže být předmětem reklamace. Agentura si vyhrazuje právo na změnu cen. Agentura garantuje dohodnuté ceny klientům, kteří již zaplatili zálohu nebo celou částku za rezervaci.

5. Zrušení a změna rezervace

Zrušení ze strany klienta je možné e-mailem.
V případě zrušení platí agentura následující storno poplatky:

0% z částky rezervovaného ubytování, pokud je storno 60 a více dní před začátkem využívání služby

30% z částky rezervovaného ubytování, pokud je zrušení 59 a méně dní před začátkem využívání služby

100% z částky rezervovaného ubytování, pokud se host nedostaví do ubytovacího zařízení do 24:00 prvního dne rezervovaného ubytování a nezrušil rezervaci ani neoznámil agentuře jakékoli zpoždění nebo změnu data příjezdu.

Změna rezervace je možná, pokud jsou k dispozici vhodné termíny pro novou rezervaci, pokud snížení dne pobytu nesníží částku předchozí rezervace a v případě zvýšení dne pobytu se cena zvýší podle ceníku. V případě příjezdu většího počtu osob, než ubytovací zařízení předpokládá, nebo přivezení domácího mazlíčka, je klient povinen informovat agenturu předem a agentura bude klienta informovat po dohodě s pronajímatelem, zda je to možné a pokud ano, za jakých podmínek.

6. Povinnosti agentury
povinností agentury je postarat se o implementaci sjednaných služeb, práv a zájmů klienta v souladu s dobrými zvyklostmi v cestovním ruchu, a tudíž vůči klientovi zodpovědný v případě neposkytnutí služby nebo její části. Agentura vylučuje jakoukoli odpovědnost způsobenou vyšší mocí (např. Závažné povětrnostní podmínky, požáry, povodně, zemětřesení, nepokoje, smrt nebo vážná nemoc pronajímatele nebo jeho nejbližších členů rodiny).

7. Povinnosti klienta
Klient je povinen mít správné cestovní doklady, dodržovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky, dodržovat všechny zákony a zvyky země, kterou navštěvuje, a spolupracovat s agenturou v dobré víře. Za škodu způsobenou v ubytovacím zařízení je klient povinen uhradit majiteli ubytování v plné výši. Klient má nárok na reklamaci a náhradu škody za neprovedené služby, které zaplatil. Všechny stížnosti jsou řešeny na místě. Následné stížnosti nejsou přijímány.
Není-li možné dosáhnout dohody, je příslušný soud v Šibeniku v souladu s právními předpisy Chorvatské republiky.

8. Transfer
Transfer do ubytovacích zařízení a zpět na ostrovech (rybářské domy) organizuje nájemce svým vlastním nebo pronajatým plavidlem a agentura nenese žádnou odpovědnost kvůli zpožděním nebo jiným důvodům
problémy, které jsou možné vzhledem ke specifickým podmínkám, za kterých tento typ služby probíhá (problémy s počasím na moři).
Agentura rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody, pokud si klient rybářského domu pronajme od pronajímatele motorový člun. Tyto služby, tj. Dopravu a pronájem lodí, hradí klient přímo pronajímateli a agentura je na svých webových stránkách prezentuje pro klienta pouze informačně.

9. Ochrana osobních údajů
Klient dobrovolně poskytuje osobní údaje. K provedení požadovaných služeb jsou vyžadovány osobní údaje. Stejná data budou použita pouze při komunikaci mezi agenturou a pronajímatelem. Agentura se zavazuje, že osobní údaje klienta nepředá třetí straně.